Home 5 Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní
podmínky

Vydané podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), platné pro všechny zakázky uzavřené́ po dni 1. 1. 2021.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kontrolujeme s.r.o., se sídlem U Leskavy 730/32, 62500 Brno, IČ: 04103408, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88136 (dále jen též „zhotovitel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem prostřednictvím elektronického formuláře zhotovitele na webové stránce zhotovitele www.kontroluje.me (dále jen „smlouva o dílo“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je objednatel právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Korekturou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí oprava a úprava českého či cizojazyčného textu v rovině faktické, jazykové či stylistické.

Kontrolovaným dokumentem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí dokument, jehož korektura bude předmětem konkrétní smlouvy o dílo.

Základní tarifní jednotkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jedno slovo kontrolovaného dokumentu.

Základní cenou zakázky se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí cena zakázky určená na základě nezávazného rozpočtu, kterou zhotovitel sdělí spotřebiteli po nahrání kontrolovaného dokumentu prostřednictvím webového rozhraní.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce www.kontroluje.me může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména zadávat korektury, nahrávat kontrolované dokumenty a přebírat dokončené zakázky (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při zadávání korektury je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při zadávání korektur jsou zhotovitelem považovány za správné.

Objednatel je oprávněn se registrovat i prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook, provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené státy americké. Jméno, příjmení a e-mailová adresa jsou získány automaticky na základě informací v tomto profilu uvedených.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Zhotovitel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek).

Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zhotovitele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, a to zejména zajištění korektury českých a anglických dokumentů (dále jen „zakázka“ nebo „předmět plnění“) dle požadavků objednatele dohodnutých se zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednanou zakázku dle uzavřené smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek, a to na svůj náklad a nebezpečí dle požadavků objednatele, v určeném jazyce a ve sjednané době, a předat ji objednateli prostřednictvím uživatelského účtu.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Prezentace služeb zhotovitele na webové stránce www.kontroluje.me představuje nabídku zhotovitele k uzavření smlouvy o dílo. Pro řádnou akceptaci této nabídky objednatel:

poskytne zhotoviteli kontrolovaný dokument prostřednictvím webového rozhraní;

vybere některou z nabízených služeb (kontrola dokumentu, formátování dokumentu či kontrola a formátování dokumentu);

specifikuje předmět a typ dokumentu, jazyk pro korekturu a referenční styl;

vybere požadovaný termín dodání a

uvede své jméno, příjmení a adresu objednatele pro elektronickou poštu (e-mail).

Smlouva o dílo je uzavřena a vzájemná práva a povinnosti objednatele a zhotovitele vznikají k okamžiku zaplacení základní ceny zakázky objednatelem.

Cena zakázky je objednateli zhotovitelem určena s ohledem na nezávazný rozpočet na základě počtu základních tarifních jednotek a požadované služby. Nezávazný rozpočet a základní cenu zakázky sděluje zhotovitel objednateli prostřednictvím webového rozhraní po nahrání kontrolovaného dokumentu, tato cena obsahuje veškeré daně a poplatky, a to zejména DPH.

Objednatel je povinen uhradit základní cenu díla s ohledem na výpočet dle čl. 5.3 obchodních podmínek v plné výši prostřednictvím online elektronického platebního rozhraní provozovaného mezinárodním platebním provozovatelem Stripe.

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

TERMÍN PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY

Zhotovitel se zavazuje předat vyhotovenou zakázku objednateli prostřednictvím uživatelského účtu nejpozději v termínu určeném objednatelem.

Objednatel je vždy a bez zbytečného odkladu informován o dokončení zakázky a o možnosti jejího převzetí prostřednictvím upozornění zaslaného zhotovitelem na objednatelem při registraci uvedenou adresu objednatele pro elektronickou poštu.

Nesdělí-li objednatel ve lhůtě̌ 24 hodin po doručení upozornění o dokončení zakázky a možnosti jejího převzetí ve smyslu čl. 6.2 obchodních podmínek zhotoviteli své výhrady, má́ se za to, že objednatel zakázku převzal bez výhrad a to k okamžiku uplynutí lhůty dle věty první tohoto článku.

V případě opětovného předání zakázky objednateli zhotovitelem není zhotovitel v prodlení, jestliže prokáže, že objednateli převzetí zakázky řádně a včas umožnil.

Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude zhotovitel ze závažných důvodů schopen předat sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob předání vyhotovené zakázky na náklad objednatele. Objednatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

S výjimkou případu dle čl. 6.5 obchodních podmínek není pro objednatele předání zboží objednateli spojeno s žádnými náklady.

Zhotovitel je oprávněn začít vyhotovovat, dokončit a předat objednateli zakázku i před sjednanou dobou dle čl. 6.1 obchodních podmínek.

PRÁVA A POVINNOSTI

Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude kontrolovaný dokument použit. Pokud zhotoviteli nebude tato informace objednavatelem sdělena, provede zhotovitel zakázku tak, aby se kontrolovaný dokument hodil k účelu patrnému z obsahu a formy kontrolovaného dokumentu a ostatních zhotoviteli známých informací. V ostatních případech provede zhotovitel zakázku tak, aby se kontrolovaný dokument hodil k obvyklému účelu.

Pokud objednatel nesdělí zhotoviteli informace dle čl. 7.1 obchodních podmínek, nebude brán zřetel na žádné výhrady objednatele z důvodů s tímto souvisejících.

Obsahuje-li text kontrolovaného dokumentu odborné výrazy či jinak ne běžně používanou terminologii, zkratky, technické termíny apod., je objednatel povinen předem informovat zhotovitele o těchto skutečnostech. Zhotovitel si následně v případě nejasností vyhrazuje právo kontaktovat objednatele a tyto nejasnosti konzultovat. Nesplní-li objednatel řádně a včas svou povinnost dle věty první tohoto článku, nebude zhotovitel brát zřetel na výhrady objednatele týkající se této terminologie.

Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předává ke korektuře pouze takové dokumenty, k jejichž obsahu a formě mu svědčí taková práva, které provedení korektury ve smyslu příslušné smlouvy o dílo umožňují. Objednatel se zavazuje, že provedením korektury ve smyslu příslušné smlouvy o dílo nebudou porušena zejména autorská či průmyslová práva, práva k obchodní firmě, obchodní tajemství či jiná práva třetích osob.

Objednatel odpovídá zhotoviteli za jakoukoliv škodu způsobenou zásahem do práv třetích osob ve smyslu čl. 7.4 obchodních podmínek při provedení korektury kontrolovaného dokumentu dle smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech spojených s předmětem plnění. Zhotovitel bude považovat všechny materiály, které mu objednatel předloží, za přísně důvěrné. Zhotovitel se dále zavazuje smluvně zajistit stejnou míru mlčenlivosti pro všechny své koncové dodavatele.

Objednatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat koncového dodavatele pověřeného zhotovitelem k realizaci zakázky.

Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednatelem a koncovým dodavatelem, zavazuje se objednatel ve vztahu ke koncovému dodavateli zachovávat mlčenlivost ohledně záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou porušením této povinnosti mlčenlivosti.

Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednatelem a koncovým dodavatelem, objednatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém ujednání s koncovým dodavatelem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel je povinen uhradit plnou výši základní ceny zakázky předem pomocí platebního portálu WordPay na stránkách zhotovitele. Minimálně účtovaný rozsah zakázky je 1000 slov.

Objednateli je účtována základní sazba v případě, že výchozím textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standardním formátu bez zvláštních grafických úprav a objednatel nepožaduje jeho korekci ve lhůtě kratší než 48 hodin. U rozsáhlých dokumentů, graficky náročnějších textů a formátů (např. zpracování ve formátu PDF) může zhotovitel požadovat prodloužení termínu pro vypracování zakázky, nebo si je oprávněn účtovat příplatek. Příplatek je oprávněn si účtovat také v případě, že objednatel vyžaduje korekci ve lhůtě kratší než 48 hodin, popřípadě také při formátování textu. Objednatel tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní souhlas.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku).

Vyhotovená zakázka má vady v těch případech, pokud při předání neodpovídá uzavřené smlouvě o dílo. Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla vyhotovena řádně.

Práva z vadného plnění je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to prostřednictvím adresy elektronické pošty zhotovitele [email protected], přičemž objednatel je povinen specifikovat reklamovanou zakázku, důvod reklamace, přesný popis charakteru vad a množství vad. Jedná-li se o reklamaci korektury či formátování textu, musí v něm být přehledně a výstižně vyznačeny ty části, jež jsou dle objednatele vadné. Nebude-li reklamace provedena v souladu s tímto článkem, nelze takovou reklamaci přijmout.

LHŮTA K UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Objednatel je povinen uplatnit nároky ze zjevných vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zakázky objednatelem.

Objednatel je povinen uplatnit nároky ze skrytých vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zakázky objednatelem.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednatel tímto dává souhlas zhotoviteli předčasně provést zakázku ve smyslu čl. 6.7 obchodních podmínek.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 11.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zakázky. Odstoupení od smlouvy musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může objednatel využit vzorový formulář poskytovaný zhotovitelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu sídla zhotovitele či na adresu elektronické pošty zhotovitele [email protected].

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zhotovitel vrátí objednateli peněžní prostředky přijaté od objednatele (cenu zakázky) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Objednatel tímto souhlasí s tím, aby mu zhotovitel peněžní prostředky vrátil prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet, který objednatel zhotoviteli sdělí. Do doby, než objednatel zhotoviteli sdělí příslušné číslo účtu, není zhotovitel povinen peněžní prostředky vracet.

Započal-li zhotovitel s plněním zakázky ve smyslu čl. 6.7 obchodních podmínek před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny zakázky za plnění poskytnuté do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. V tomto případě zhotovitel ve smyslu čl. 11.3 obchodních podmínek objednateli vrátí jen tu část ceny zakázky, která převyšuje cenu již poskytnutého plnění.

Do doby převzetí zakázky objednatelem je zhotovitel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí zhotovitel objednateli cenu zakázky bez zbytečného odkladu, a to způsobem dle čl. 11.3 obchodních podmínek.

Je-li společně se zakázkou poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je objednávka, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen zhotoviteli poskytnutý dárek vrátit.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy právního řádu České republiky.

Smluvní strany se zavazují případné spory z těchto obchodních podmínek, ze smluv, na které tyto obchodní podmínky dopadají, a v souvislosti s těmito obchodními podmínkami či smlouvami, na které tyto obchodní podmínky dopadají, rozpory ve výkladu jejich ustanovení, jakož i spory týkající se platnosti či existence těchto obchodních podmínek nebo smluv, na které tyto obchodní podmínky dopadají, řešit nejprve smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. Daná smluvní strana je oprávněna spor předložit příslušnému soudu až tehdy, vynaložila-li tato strana veškeré takové úsilí ke smírnému řešení sporu, které po ní lze spravedlivě požadovat.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny zakázky uzavřené po dni 1. 1. 2021.

Hledáte perfektního editora?

Jste na správném místě.
Naši editoři jsou připraveni - můžete začít hned.