Home 5 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dílo a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o dílo.

Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při zadávání zakázky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě koncových dodavatelů pověřených zhotovitelem k realizaci zakázky nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel (čl. 11.5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem či těmito obchodními podmínkami, může:

  • požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu objednatele.

Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Objednatel může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Hledáte perfektního editora?

Jste na správném místě.
Naši editoři jsou připraveni - můžete začít hned.